.:: von Gruosi kennel ::.
 

 

Alapfokú Kísérőkutya Vizsga 1 - BH 1 - betöltött 14 hónapos kortól
Középfokú Kísérőkutya Vizsga 2 - BH 2 - betöltött 15 hónapos kortól
Felsőfokú Kísérőkutya Vizsga 3 - BH 3 - betöltött 16 hónapos kortól
HPO 1, valamint a német ZTP vizsgára csak a sikeres BH 1 után lehet jelentkezni!!

 

BH1 alapfokú kísérőkutya vizsga:

A BH 1. vizsgát minden kutya, méret- és fajtakorlátozás nélkül leteheti. A vizsgára jelentkezés feltétele, a vizsga napján betöltött minimálisan 14 hónapos kor. A BH 1. vizsga az HPO 1. (IPO) vizsgára jelentkezés feltétele!

A vizsga két részb ől, "A" kiképzőpályán bemutatott gyakorlatokból és "B" forgalomban való viselkedésből áll. A pályagyakorlatokat a bíró pontozza , és ha a vizsgázó kutya nem éri el a maximálisan adható pontszám 70%-át (70pont) akkor az a kutya már nem vehet rész a második (B) ágazatban.

A vizsga végén, értékeléskor nem kap pontszámot a kutya csak ?eredményes? vagy ?eredménytelen? min ősítést. Függetlenül a z eredményt ől, a vizsga időkorlátozás nélkül bármikor megismételhet ő , kivéve a vizsga napján. A MEOE tenyésztési és kiállítási szabályzata alapján a BH vizsga nem számít munkavizsgának. /tenyésztésre javasolt min ősítésre, kiállításon munka és champion osztályban való indulásra, champion címre nem alkalmas, viszont az HPO őrző-védő munkavizsga előfeltétele /

BH 1 vizsga gyakorlati levezetése:

A teljesítménybíró, úgynevezett elfogulatlansági, más néven közömbösségi próbával kezdi a vizsgát. Erre jó alkalom a tetoválás, ill. a chip ellen őrzése, a kutya azonosítása. Ezt követ ően a bírónak jogában áll bármikor megszakítani a vizsgát, ha kétsége merül fel a kutya közömbösségét illet őleg és "Az elfogulatlansági próbán nem felelt meg" bejegyzés kerül a teljesítmény füzeztbe.

A vizsga egész id őtartama alatt egysoros láncnyakörvet kell a kutyának viselnie, amelyet nem lehet fojtóra állítani. Bőrnyakörv, szögesnyakörv, elektromos nyakörv használata tilos! Minden gyakorlat az alapállással kezd ődik, és az alapállással fejeződi k be. A kutya jobb lapockájával a felvezet ő bal térdével egyvonalban, szorosan a felvezető bal oldalán ül. Minden gyakorlat kezdetekor az alapállás felvétele csak egyszer megengedett. A felvezet ő kihúzva magát, vigyázban áll, terpeszben nem állhat. Az előző befejező g yakorlat alapállása lehet a következend ő gyakorlat kezd ő alapállása. Testi segítség a felvezet ő részéről nem megengedett, pontlevonással jár. Segédeszköz, játékszer használata szintén nem megengedett. Minden gyakorlat a bíró utasítására kezd ődik. Ezt követ ően a fordulatokat, megállásokat, ütemváltásokat a felvezető önállóan végzi. Ennek ellenére a vizsga megkezdése el őtt, a felvezet ő kérheti a bíró segítségét. A kutya dicsérése mi nden gyakorlat befejezésénél lehetséges az alapállásban, de ezután egy új alapállást kell felvenni. A dicséret és az új gyakorlat elkezdése között minimum 3 másodpercnek el kell telnie.

A rész: Engedelmességi gyakorlatok:

 1. Pórázon vezetés 30p.
 2. Szabadonkövetés 30p.
 3. Menet közben ültetés 15p.
 4. Menet közben fektetés behívással 15p.
 5. Helybemaradás figyelemelvonással 10p.

Összesen: 100p .

1. Pórázon vezetés /30 pont/, vezényszó: lábhoz

Alapállásból indul a gyakorlat. A bíró utasítására, a felvezet ő ?lábhoz? vezényszavára megindul k utyájával egyenesen el őre 40-50 lépést, megállás nélkül. Ezután tesz egy hátraarcot, majd 10-15 l épés után futólépésbe kezd, majd lassú lépést tesz, amelyeknek legalább 10-10 lépésb ől kell állnia. Ezt követően normál lépésben legalább egy balfordulatot, egy jobbfordulatot és egy hátraarcot mutat be. A gyakorlat alatt, a kutyának szorosan a felvezet ő bal oldalán kell haladnia úgy, hogy a pó ráz egyszer sem feszülhet meg, nem maradozhat le, nem mehet el őre, nem térhet ki oldalra. A hátraarcot , a felvezet ő a baloldali irányban /a kutya felé/ hajthatja végre. A vezényszó csak a gyakorlat kezdetén és az ütemváltásoknál megengedett /a fordulatoknál nem/. Ha a felvezet ő megáll, a kutyán ak vezényszó nélkül azonnal le kell ülnie. Nem a felvezet őnek kell a kutyához igazodnia, hanem a kutyának a felvezetőhöz! A felvezet őnek bal kezében van a póráz, amely nek folyamatosan lazának kell lennie.

Ezután a bíró utasításra a felvezet ő kutyájával, egy min. 4 főből álló csoporton megy keresztül úgy, hogy a csoportban egyszer meg kell állnia, valamint úgynevezett nyolcas alakban megkerüli a csoport egy-egy tagját jobbról, ill. balról. A csoport tagjai mozgásban vannak. A kutya lemaradása, sietése, oldalra való kitérése, vezet őjének a haladásban való akadályoztatása, pontlevonással jár. A bírónak joga van megismételtetni a csoport áthaladási gyakorlatot. A felvezet őnek csak a csoport elhagyása után, az alapállásban van lehet ősége kutyáját megdicsérni.

A felvezet ő a hátraarcot kétféleképpen mutathatja be, de annak minden esetben balra kell, hogy történjen. Egyik módja, hogy a kutya a forduláskor megkerüli gazdáját és a háta mögött tér vissza annak bal oldalára, vagy a másik módja, hogy együtt fordul bal oldali irányba a gazdájával.

2. Szabadon követés /30 pont/, vezényszó lábhoz

A bíró utasítására a felvezet ő lecsatolja a pórázt. Átveti, a vállán vagy elteszi a zsebébe, majd a szabadon követ ő kutyájával ismét a csoporton áthaladási gyakorlatot mutatja b e. Ott ismét meg kell állnia minimum egyszer, majd elhagyván a csoportot, ismét felveszi az alapállást és az 1. számú gyakorlatot újból bemutatja.

3.Menet közben ültetés /15 pont/, vezényszó: lábhoz, ül

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen el őre a szabadon követő kutyájával . Legalább 10 lépés után, a felvezet ő ?ül? vezényszavára a kutyának gyorsan le kell ülnie. Eközben a felvezető folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 30 lépés után a felvezető megáll és az ülő kutyája felé megfordul. A bíró utasítására a felvezető visszamegy kutyájához és annak jobb oldalán felveszi az alapállást. Ha a kutya állva marad, vagy lefekszik , 5 pontot le kell vonni a gyakorlatból.

4.Menet közben fektetés behívással /15 pont/, vezényszó fekszik, hozzám, lábhoz

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10 lépés után, a felvezető ?fekszik? vezényszavára a kutyának gyorsan le kell feküdnie. Eközben a felvezet ő folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 20 lépés után a felvezető megáll és a fekvő kutyája felé, megfordul. A bíró utasítására a felvezető behívja a kutyáját. A kutya gyorsan és vidáman, ütemváltás nélkül fut a gazdájához, és szorosan el őtte leül. Ezután a felvezet ő, lábhoz vezényszavára a kutya megkerüli gazdáját és felveszi az alapállást. Ha a k utya állva marad, vagy ülve marad, de kifogástalan a behívása, akkor 7 pontig büntetend ő.

5. Helyben maradás /10 pont/, vezényszó fekszik, ül

Amíg az egyik kutya a fent felsorolt gyakorlatokat végzi, addig a másik kutya felvezet ője a bíró által kijelölt helyre kifekteti a kutyáját. Póráz vagy valamilyen tárgy nem maradhat a kutyánál. A felvezető 20 lépésre eltávolodik a kutyájától és háttal áll a feladat befejezéséig.

A kutyának nyugodtan és fekve kell maradnia a gyakorlat végéig. Bíró utasítására a felvezet ő visszamegy kutyájához, annak jobb oldalára áll és csak a bíró ismételt utasítására ülteti fel.

Felülés, felállás vagy nyugtalan fekvés esetén pontlevonás jár.

Szukákat a kanoktól lehet őség szerint külön helyre kell fektetni. Ha a kutya, testhosszánál nagyobb mértékben elmászik, elkúszik, a gyakorlat értékelhetetlen. A feladat végrehajtása alatt, a gazdának bármilyen segítsége kutyájának, hibának számít.

Azt a kutyát, amelyik az 1-5-ig felsorolt gyakorlatokból, a maximálisan adható pontszám 70 %-át nem éri el, /azaz 70 pontot/, a további vizsgából ki kell zárni.

B rész: Vizsga utcai forgalomban

Általános rendelkezések:

A következ ő gyakorlatok at a kiképz ő pályán kívül, a bíró által kijelölt helyen , utcán, téren stb. kell lebonyolítani. A forgalmat semmi esetre sem szabad zavarni. A vizsgának ez a szakasza meglehet ősen időigényes. Több kutya vizsgáztatása esetén sem lehet a feladatok számát vagy idejét lecsökkenteni. Ebben a részben az egyes feladatokat nem pontozza a bíró . A vizsga eredményességét vagy eredménytelenségét, a kutya a forgalomban való viselkedése, közömbössége, magabiztossága határozza meg. Az alább felsorolt gyakorlatokat a bíró ötletszer űen állíthatja össze, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

A vizsga gyakorlati levezetése:

1. Mozgás csoportban:

Bíró utasítására a felvezet ő, pórázon vezetett kutyájával elindul az utcán, egy el őre meghatározott útvonalon. Eközben a bíró, egy meghatározott távolságról követi az eseményeket. A kutyának a felvezet ő bal oldalán kell laza pórázon haladnia úgy, hogy a jobb válla egy vonalban legyen, gazdája bal térdével. A kutya minden kényszerítés nélkül, szabad akaratából kell, hogy mennie gazdája mellett. A gyalogosokkal szemben, valamint a járm ű forgalommal szemben a kutyának közömbösnek kell lennie. Egy id ő múlva, egy futó járókelő /megbízott személy/ keresztezi útjukat. A kutyának nyugodtnak és semlegesnek kell maradnia. Ezután a felvezet ő kutyájával, egy minimum 6 főbő l álló, laza embercsoporton halad át. Áthaladás közben, a csoport egyik tagja megszólítja a felvezet őt, és kezet nyújt neki. Ekkor a felvezető vezényszavára a kutyának vagy leülnie, vagy lefeküdnie kell , és nyugodtan kell várakoznia a rövid beszélgetés alatt.

2. Kerékpárossal való találkozás:

A felvezet ő laza pórázon halad kutyájával az utcán, miközben egy csengető kerékpáros megelőzi őket. Egy nagyobb távolság után megfordul a biciklista, és szemb ől közelíti meg őket. Ismét csenget és úgy halad el mellettük, hogy a kutya a felvezető és a kerékpáros között legyen. A pórázon vezetett kutyának közömbösnek kell maradnia.

3. Autóval való találkozás:

A felvezet ő laza pórázon vezetett kutyájával több kocsi mellett halad. Hirtelen az egyik autó elindul, majd kés őbb egy másik kocsinak becsapják az ajtaját . Ezután közvetlen mellettük lelassít egy kocsi, vezet ője letekeri az ablakot, és útbaigazítást kér a felvezetőtől. A felvezető leülteti, vagy lefekteti maga mellé a kutyáját, és felvilágosítást ad az érdeklődőnek.

A kutyának nyugodtnak és közömbösnek kell maradnia az összes járm űvel szemben.

4. Kocogóval vagy gördeszkással való találkozás:

A felvezet ő pórázon vezetett kutyájával, egy gyérebb forgalmú úton halad. Legalább két futó hátulról megel őzi őket, anélkül hogy ők a sebességüket megváltoztatnák. Miután a két futó eltávolodott, szemb ől érkezik egy új futó , akinek sebessége megváltoztatása nélkül kell szemb ől elhaladnia mellettük. A kutyának nem kötelez ő s zorosan a gazda mellett mennie, de a futót nem akadályozhatja. Megengedett ezeknél a gyakorlatoknál, hogy a kutya ülve vagy fekve várja a futókat. A kocogókat gördeszkásokkal is lehet helyettesíteni.

5. Kutyákkal való találkozás:

Hátulról, majd szemb ől elhaladó másik kutyással szemben, a vizsgázó kutyának semlegesnek kell maradnia. A felvezető a gyakorlat közben ismételgetheti a lábhoz vezényszót, sőt ülve és fekve is bevárhatja a zavaró kutyát.

6. A forgalomban rövid id őre magára hagyott, pórázra kötött kutya viselkedése, valamint más állatokkal szembeni viselkedése:

A bíró utasítására a felvezet ő, pórázon vezetett kutyájával, egy forgalmasabb útszakaszon halad. Rövid idő elteltével, a bíró utasítására a felvezető megáll és egy fához, falhoz, kerítéshez vagy valami hasonlóhoz, pórázával kiköti a kutyáját. Ezután kb. 2 percre magára hagyja kutyáját. Bemegy egy üzletbe, vagy egy kapualjba, de lényeg, hogy a kutya őt ne lássa.

A kutya állva, ülve és fekve is várakozhat. A felvezet ő távolléte során, egy megbízott személy, pórázon vezetett kutyájával, kb. öt lépés távolságnyira, elhalad a kikötött kutya mellett. A magára maradt kutyának, a felvezet ő távollétében, mindvégig nyugodtan kell viselkednie. Az elhaladó kutya nem lehet vereked ős, harapós, nem rángathatja a pórázt, nem ugathat, azaz teljesen közömbösnek kell lennie. A gyakorlat végén, a bíró utasítására a felvezet ő visszamehet a kikötött kutyájához.

Megjegyzés: A bíró az egyes gyakorlatotokat egy helyszínen is elvégeztetheti, de joga van arra is, hogy az els ő egy-két gyakorlat elvégzése után, egy új helyszínen folytassa a vizsgát.

Lényeges, hogy minden vizsgázó kutyának, azonos feltételeket kell biztosítani.

BH 2 középfokú kísérőkutya vizsga:

A BH 2. vizsgát minden kutya, méret- és fajtakorlátozás nélkül leteheti. A vizsgára jelentkezés feltétele, a vizsga napján betöltött minimálisan 15 hónapos kor. (Az általános előírások mint BH 1. vizsgán!)

Engedelmességi gyakorlatok:

 1. Pórázon vezetés 20p.
 2. Szabadonkövetés 20p.
 3. Menet közben ültetés 15p.
 4. Menet közben fektetés behívással 15p.
 5. Apporthozás sík talajon 10p.
 6. Előreküldés fektetéssel 10p.
 7. Helybemaradás figyelemelvonással 10p.

Összesen: 100p.

1. Pórázon vezetés /20 pont/, vezényszó: lábhoz

Alapállásból indul a gyakorlat. A bíró utasítására, a felvezet ő ?lábhoz? vezényszavára megindul k utyájával egyenesen el őre 40-50 lépést, megállás nélkül. Ezután tesz egy hátraarcot, majd 10-15 l épés után futólépésbe kezd, majd lassú lépést tesz, amelyeknek legalább 10-10 lépésb ől kell állnia. Ezt követően normál lépésben legalább egy balfordulatot, egy jobbfordulatot és egy hátraarcot mutat be. A gyakorlat alatt, a kutyának szorosan a felvezet ő bal oldalán kell haladnia úgy, hogy a pó ráz egyszer sem feszülhet meg, nem maradozhat le, nem mehet el őre, nem térhet ki oldalra. A hátraarcot , a felvezet ő a baloldali irányban /a kutya felé/ hajthatja végre. A vezényszó csak a gyakorlat kezdetén és az ütemváltásoknál megengedett /a fordulatoknál nem/. Ha a felvezet ő megáll, a kutyán ak vezényszó nélkül azonnal le kell ülnie. Nem a felvezet őnek kell a kutyához igazodnia, hanem a kutyának a felvezetőhöz! A felvezet őnek bal kezében van a póráz, amely nek folyamatosan lazának kell lennie.

Ezután a bíró utasításra a felvezet ő kutyájával, egy min. 4 főből álló csoporton megy keresztül úgy, hogy a csoportban egyszer meg kell állnia, valamint úgynevezett nyolcas alakban megkerüli a csoport egy-egy tagját jobbról, ill. balról. A csoport tagjai mozgásban vannak. A kutya lemaradása, sietése, oldalra való kitérése, vezet őjének a haladásban való akadályoztatása, pontlevonással jár. A bírónak joga van megismételtetni a csoport áthaladási gyakorlatot. A felvezet őnek csak a csoport elhagyása után, az alapállásban van lehet ősége kutyáját megdicsérni.

A felvezet ő a hátraarcot kétféleképpen mutathatja be, de annak minden esetben balra kell, hogy történjen. Egyik módja, hogy a kutya a forduláskor megkerüli gazdáját és a háta mögött tér vissza annak bal oldalára, vagy a másik módja, hogy együtt fordul bal oldali irányba a gazdájával.

2. Szabadon követés /20 pont/, vezényszó lábhoz

A bíró utasítására a felvezet ő lecsatolja a pórázt. Átveti, a vállán vagy elteszi a zsebébe, majd a szabadon követ ő kutyájával ismét a csoporton áthaladási gyakorlatot mutatja b e. Ott ismét meg kell állnia minimum egyszer, majd elhagyván a csoportot, ismét felveszi az alapállást és az 1. számú gyakorlatot újból bemutatja.

3.Menet közben ültetés /15 pont/, vezényszó: lábhoz, ül

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen el őre a szabadon követő kutyájával . Legalább 10 lépés után, a felvezet ő ?ül? vezényszavára a kutyának gyorsan le kell ülnie. Eközben a felvezető folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 20 lépés után a felvezető megáll és az ülő kutyája felé megfordul. A bíró utasítására a felvezető visszamegy kutyájához és annak jobb oldalán felveszi az alapállást. Ha a kutya állva marad, vagy lefekszik , 7 pontot le kell vonni a gyakorlatból.

4.Menet közben fektetés behívással /15 pont/, vezényszó fekszik, hozzám, lábhoz

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10 lépés után, a felvezető ?fekszik? vezényszavára a kutyának gyorsan le kell feküdnie. Eközben a felvezet ő folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 20 lépés után a felvezető megáll és a fekvő kutyája felé, megfordul. A bíró utasítására a felvezető behívja a kutyáját. A kutya gyorsan és vidáman, ütemváltás nélkül fut a gazdájához, és szorosan el őtte leül. Ezután a felvezet ő, lábhoz vezényszavára a kutya megkerüli gazdáját és felveszi az alapállást. Ha a k utya állva marad, vagy ülve marad, de kifogástalan a behívása, akkor 7 pontig büntetend ő.

5. Apporthozás sík talajon /10pont/, vezényszó "elhozáshoz, eresztéshez, lábhoz"

A felvezető szabályos alapállásból kb. 10 lépésnyire kidobja a saját apportfáját. akkor indíthatja a kutyát, ha a fa már nem mozdul. A mellette szabadon üllő kutyának a vezényszóra legrövidebb úton, gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal felkapva gyorsan, egyenesen a felvezetőhöz vinnie. A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a felvezető elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3mp), amíg a kutyavezető ereszd hangjelre el nem veszi. az elvett fát a felvezető leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja, majd a kutyát lábhoz rendeli. A gyakorlat alatt a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét. Lassú kifutásért, hibás felvételért, vontatott behozásért, apportfa elejtéséért, játékért, ill. rágásért,hibás beülésért a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Ha a kutyavezető elhagyja a helyét a feladat vége előtt a gyakorlat értéke hiányos lesz, ha a kutya nem hozza a fát csak 0 pont lehet.

6. Előreküldés fektetéssel /10pont/, vezényszó "lábhoz, előre, fektetéshez, felüléshez"

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10 lépés után, a felvezető iránymutató karjának egyszeri felemelésével egyidőben kiadja az "előre!" hangjelet és megáll. erre a kutyának határozottan egyenesen és gyorsan a mutatott irányba, legalább 30 lépésre el kell távolodnia. a teljesítmény bíró utasítására a felvezető kiadja a "feküdj" hangjelet, amire a kutyának azonnal le kell feküdnie. A kutyavezető addig tarthatja irányba mutató karját felemelve, amíg a kutya le nem fekszik. A bíró utasítására a felvezető kutyájához megy, megállva a kutya jobb oldalán kivárva a 3mp.et a bíró intésére kiadja az "ül" hangjelet és felülteti kutyáját majd pórázra veszi kutyáját. szabálytalan láb melletti haladásért , lassú, rövid eltávolodásért, erős oldal irányú kitérésért, vontatott vagy korai lefekvésért, korai felülésért hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

5. Helyben maradás /10 pont/, vezényszó fekszik, ül

Amíg az egyik kutya a fent felsorolt gyakorlatokat végzi, addig a másik kutya felvezet ője a bíró által kijelölt helyre kifekteti a kutyáját. Póráz vagy valamilyen tárgy nem maradhat a kutyánál. A felvezető 20 lépésre eltávolodik a kutyájától és háttal áll a feladat befejezéséig. A kutyának nyugodtan és fekve kell maradnia a gyakorlat végéig ( amíg a másik kutya az 1-5 gyakorlatot teljesíti). Bíró utasítására a felvezet ő visszamegy kutyájához, annak jobb oldalára áll és csak a bíró ismételt utasítására ülteti fel. Felülés, felállás vagy nyugtalan fekvés esetén pontlevonás jár.

Szukákat a kanoktól lehet őség szerint külön helyre kell fektetni. Ha a kutya, testhosszánál nagyobb mértékben elmászik, elkúszik, a gyakorlat értékelhetetlen. A feladat végrehajtása alatt, a gazdának bármilyen segítsége kutyájának, hibának számít.

Sikeres vizsgához, a maximálisan adható pontszám 70 %-át kell elérni, /azaz 70 pontot/.

BH 3 felsőfokú kísérőkutya vizsga

A BH 3. vizsgát minden kutya, méret- és fajtakorlátozás nélkül leteheti. A vizsgára jelentkezés feltétele, a vizsga napján betöltött minimálisan 16 hónapos kor. (Az általános előírások mint BH 1. vizsgán!)

Engedelmességi gyakorlatok:

 1. Szabadonkövetés 20p.
 2. Menet közben ültetés 10p.
 3. Menet közben fektetés behívással 10p.
 4. Menet közben állítás 10p.
 5. Apporthozás sík talajon 15p.
 6. Apporthozás ferdepalánkon (140cm) át 15p.
 7. Előreküldés fektetéssel 10p.
 8. Helybemaradás figyelemelvonással 10p.

Összesen: 100p.

1. Szabadonkövetés /20pont/ vezényszó lábhoz

Alapállásból indul a gyakorlat. A bíró utasítására, a felvezet ő ?lábhoz? vezényszavára megindul k utyájával egyenesen el őre 40-50 lépést, megállás nélkül. Ezután tesz egy hátraarcot, majd 10-15 l épés után futólépésbe kezd, majd lassú lépést tesz, amelyeknek legalább 10-10 lépésb ől kell állnia. Ezt követően normál lépésben legalább egy balfordulatot, egy jobbfordulatot és egy hátraarcot mutat be. A gyakorlat alatt, a kutyának szorosan a felvezet ő bal oldalán kell haladnia. úgy, hogy nem maradozhat le, nem mehet el őre, nem térhet ki oldalra. a gyakorlat végén a bíró utasításra a felvezet ő kutyájával, egy min. 4 főből álló csoporton megy keresztül úgy, hogy a csoportban egyszer meg kell állnia, valamint úgynevezett nyolcas alakban megkerüli a csoport egy-egy tagját jobbról, ill. balról. A csoport tagjai mozgásban vannak. A kutya lemaradása, sietése, oldalra való kitérése, vezet őjének a haladásban való akadályoztatása, pontlevonással jár. A bírónak joga van megismételtetni a csoport áthaladási gyakorlatot. A felvezet őnek csak a csoport elhagyása után, az alapállásban van lehet ősége kutyáját megdicsérni.

A további gyakorlatok sorrendjét a következő 5 variációk egyikéből kell sorsolással eldönteni. A sorsolást a bíró vezeti le.

 1. változat: gyakorlat sorrendje 2-4-5-6-3
 2. változat: gyakorlat sorrendje 4-3-6-2-5
 3. változat: gyakorlat sorrendje 6-4-5-3-2
 4. változat: gyakorlat sorrendje 3-2-6-5-4
 5. változat: gyakorlat sorrendje 5-6-3-2-4

2.Menet közben ültetés /10 pont/, vezényszó: lábhoz, ül

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen el őre a szabadon követő kutyájával . Legalább 10-15 lépés után, a felvezet ő ?ül? vezényszavára a kutyának gyorsan le kell ülnie. Eközben a felvezető folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 20 lépés után a felvezető megáll és az ülő kutyája felé megfordul. A bíró utasítására a felvezető visszamegy kutyájához és annak jobb oldalán felveszi az alapállást. Ha a kutya állva marad, vagy lefekszik , 5 pontot le kell vonni a gyakorlatból.

3.Menet közben fektetés behívással /10 pont/, vezényszó ?fekszik, hozzám, lábhoz?

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10-15 lépés után, a felvezető ?fekszik? vezényszavára a kutyának gyorsan le kell feküdnie. Eközben a felvezet ő folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 20 lépés után a felvezető megáll és a fekvő kutyája felé, megfordul. A bíró utasítására a felvezető behívja a kutyáját. A kutya gyorsan és vidáman, ütemváltás nélkül fut a gazdájához, és szorosan el őtte leül. Ezután a felvezet ő, lábhoz vezényszavára a kutya megkerüli gazdáját és felveszi az alapállást. Ha a k utya állva marad, vagy ülve marad, de kifogástalan a behívása, akkor 5 pontig büntetend ő.

4.Menet közben állítás /10 pont/, vezényszó lábhoz, áll, ül,

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10-15 lépés után, a felvezető ?áll? vezényszavára a kutyának azonnal a haladás irányába meg kell állnia. Eközben a felvezet ő folyamatosan halad tovább, nem lassíthat le, nem nézhet a kutyájára. 20 lépés után a felvezető azonnal a kutya felé fordulva megáll. A bíró utasítására a felvezető visszamegy kutyájához és annak jobb oldalára áll. kb. 3mp.szünet után a bíró utasítására "ülj" hangjellel alapállást vesz fel. a kutya gyorsan menetirányba üljön le. Ha a k utya hangjel után továbblép, nyugtalan állásért, gyakorlat végén lassú leültetésért hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Ha a k utya lefekszik v. leül akkor 5 pontig büntetend ő.

5. Apporthozás sík talajon /15pont/, vezényszó "elhozáshoz, eresztéshez, lábhoz"

A felvezető szabályos alapállásból kb. 10 lépésnyire kidobja a saját apportfáját. akkor indíthatja a kutyát, ha a fa már nem mozdul. A mellette szabadon üllő kutyának a vezényszóra legrövidebb úton, gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal felkapva gyorsan, egyenesen a felvezetőhöz vinnie. A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a felvezető elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3mp), amíg a kutyavezető ereszd hangjelre el nem veszi. az elvett fát a felvezető leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja, majd a kutyát lábhoz rendeli. A gyakorlat alatt a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét. Lassú kifutásért, hibás felvételért, vontatott behozásért, apportfa elejtéséért, játékért, ill. rágásért,hibás beülésért a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Ha a kutyavezető elhagyja a helyét a feladat vége előtt a gyakorlat értéke hiányos lesz, ha a kutya nem hozza a fát csak 0 pont lehet.

6. Apporthozás (140cm) ferdepalánkon át /15pont/, vezényszó "ugráshoz, elhozáshoz, eresztéshez, lábhoz"

A megfelelő távolságra a 140cm-re állított ferdepalánkkal szemben a kutyavezető alapállást vesz fel. Átdobja a saját apportfáját a palánkon. akkor indítja a kutyáját vezényszóval ha a fa már nem mozdul. a mellette szabadon ülő kutya hangjelre kell a palánkon átmásznia (mászás közben a "hozd" hangjelet kel kiadni) és gyorsan a fához futnia és azonnal a palánkon átmászva visszavinni. A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a felvezető elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3mp), amíg a kutyavezető ereszd hangjelre el nem veszi. az elvett fát a felvezető leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja, majd a kutyát lábhoz rendeli. A gyakorlat alatt a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét. Lassú ugrásért és kifutásért, hibás felvételért, vontatott behozásért, apportfa elejtéséért, játékért, ill. rágásért,hibás beülésért a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Ha a kutyavezető elhagyja a helyét a feladat vége előtt a gyakorlat értéke hiányos lesz.

odaugrás: 5p., apporthozás: 5p., visszaugrás: 5p., Hibátlan ugrások és hozás : 15p., Oda vagy visszaugrás elmarad de az apport hozása hibátlan 10p., Oda és visszaugrás hibátlan, de nem hozza az apportfát 10p.

7. Előreküldés fektetéssel /10pont/, vezényszó "lábhoz, előre, fektetéshez, felüléshez"

A felvezet ő alapállásból elindul egyenesen előre a szabadon követő kutyájával. Legalább 10 lépés után, a felvezető iránymutató karjának egyszeri felemelésével egyidőben kiadja az "előre!" hangjelet és megáll. erre a kutyának határozottan egyenesen és gyorsan a mutatott irányba, legalább 30 lépésre el kell távolodnia. a teljesítmény bíró utasítására a felvezető kiadja a "feküdj" hangjelet, amire a kutyának azonnal le kell feküdnie. A kutyavezető addig tarthatja irányba mutató karját felemelve, amíg a kutya le nem fekszik. A bíró utasítására a felvezető kutyájához megy, megállva a kutya jobb oldalán kivárva a 3mp.et a bíró intésére kiadja az "ül" hangjelet és felülteti kutyáját majd pórázra veszi kutyáját. szabálytalan láb melletti haladásért , lassú, rövid eltávolodásért, erős oldal irányú kitérésért, vontatott vagy korai lefekvésért, korai felülésért hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

8. Helyben maradás /10 pont/, vezényszó fekszik, ül

Amíg az egyik kutya a fent felsorolt gyakorlatokat végzi, addig a másik kutya felvezet ője a bíró által kijelölt helyre kifekteti a kutyáját. Póráz vagy valamilyen tárgy nem maradhat a kutyánál. A felvezető 20 lépésre eltávolodik a kutyájától és háttal áll a feladat befejezéséig. A kutyának nyugodtan és fekve kell maradnia a gyakorlat végéig ( amíg a másik kutya az 1-6 gyakorlatot teljesíti). Bíró utasítására a felvezet ő visszamegy kutyájához, annak jobb oldalára áll és csak a bíró ismételt utasítására ülteti fel. Felülés, felállás vagy nyugtalan fekvés esetén pontlevonás jár.

Szukákat a kanoktól lehet őség szerint külön helyre kell fektetni. Ha a kutya, testhosszánál nagyobb mértékben elmászik, elkúszik, a gyakorlat értékelhetetlen. A feladat végrehajtása alatt, a gazdának bármilyen segítsége kutyájának, hibának számít.

Sikeres vizsgához, a maximálisan adható pontszám 70 %-át kell elérni, /azaz 70 pontot/.